Medlemsvilkår

Huset og Grinda treningssenter

Medlemsvilkår

Gyldig fra 01.08.16

Disse vilkårene gjelder hos HUSET TRENINGSGLEDE AS sin avdeling på Grinda i Hernes:

1. Rettigheter og plikter

HUSET TRENINGSGLEDE:

 • Vil kunne foreta adgangskontroll.
 • Vil kunne sjekke og kreve ID på medlemskap.
 • All informasjon lagret i HUSETS medlemsdatabase vil kun benyttes internt. Vi vil ikke videreformidle informasjonen til andre.
 • Vil til enhver tid holde apparater og lokaler i best mulig stand.
 • Kan i sjeldne tilfeller med forvarsel, holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstidene i samsvar med arrangerte fester på Samfunnshuset, særskilte helligdager og liknende.
 • Forbeholder seg retten til å begrense antall deltagere i gruppesaler.
 • Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.
 • Fastsetter de regler som gjelder i senteret. Medlemmet plikter å følge de anvisninger og regler som de ansatte ved senteret gir.
 • Vil på grunn av sikkerhet kunne videoovervåke lokalene. Ved mistanke om kriminelle handlinger på senteret vil videomateriale overleveres politiet.

Medlemmet:

 • Plikter å vise gyldig legitimasjon ved inngåelse av medlemskap.
 • Alle medlemskap i HUSET TRENINGSGLEDE er personlige.
 • Plikter å oppgi ny adresse ved flytting, endring av navn, bankkonto m.m.
 • Må, ved endring av bankkonto, besørge at det trekkes avtalt månedlig beløp fra riktig konto.
 • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret. Det er enighet om at all trening skjer på eget ansvar.
 • Kan ikke overdra sitt personlige medlemskap til en annen person.
 • Personer under 18 år som ønsker å bli medlem trenger foresattes signatur ved innmelding. Foresatte må stå som betaler for alle medlemmer mellom 12 – 18 år.
 • Aksepterer at man ikke kan kreve erstatning/refusjon av treningsavgift dersom senteret må holdes stengt ved uforutsette avbrudd i driften.
 • Har 14 dagers angrefrist fra innmeldt dato. Angrerettloven § 10 gir 14 dager ubetinget angrerett.
 • Som medlem på HUSET TRENINGSGLEDE bekrefter du at du ikke bruker noen form for stimuli/rusmidler eller doping som står oppført under Antidoping Norge sin liste. Ved mistanke vil du frivillig la deg dopingteste. Ved positiv dopingprøve vil medlemskapet opphøre med umiddelbar virkning.
 • Plikter å gjøre seg kjent med branninstruks på senteret.
 • Ved brann avslutt trening umiddelbart og forlat lokalet gjennom nærmeste nødutgang.
 • Medlemmet er selv ansvarlig for personskader, tap av eller skade på eiendeler på grunn av innbrudd eller andre årsaker.
 • Alle medlemmer må rydde etter seg.
 • Sistemann må eventuelt avslutte, stenge dører, vinduer og slukke lyset senest klokken 23.00.
 • Brudd på HUSET sine regler fører til utestenging.

2. Generelle bestemmelser

Medlemskapet er et løpende avtaleforhold og gjelder inntil medlemmet selv sier opp avtalen. Se punkt 5 om oppsigelse.

Medlemskode:
Alle medlemmer får medlemskode ved innmelding. Koden må ikke deles med andre. All type misbruk vil føre til utestengelse.

Bindingstid:
HUSET har en bindingstid på minimum 3 måneder ved alle typer medlemskap, se punkt 5 om oppsigelse. HUSET tilbakebetaler ikke forskuddsbetalte medlemskap.


3. Betalingsbetingelser for medlemsavtalen

Månedlig trekk/Avtale Giro:
Ved innmelding starter medlemskapet så snart avtalegiro med din bank er opprettet. Medlemskode får du når avtalen er inngått. Medlemmet betaler avtalt medlemsavgift uavhengig av treningsmengde. Ved prisendringer vil HUSET TRENINGSGLEDE gi 60 dagers varsel på e-post/sms, slik at du kan melde deg ut dersom du ikke ønsker å akseptere prisøkningen. Dette med mindre andre kampanjebetingelser gjelder for deg.

Kontant eller forskuddsbetaling:
Ved kontant eller forskuddsbetalt medlemskap betaler man for hele medlemskapets varighet. Medlemmet betaler medlemsavgift uavhengig av treningsmengde. Det blir ikke foretatt prisjustering i kontantmedlemskapets løpetid og avtalen kan ikke sies opp innenfor den forhåndsbetalte perioden. Vi tilbakebetaler ikke forskuddsbetalinger.


4. Om Avtalegiro og faktura

Avtale Giro er et fast betalingsoppdrag som medlemmets bank utfører på oppdrag fra medlemmet selv. Medlemmet er selv ansvarlig for at Avtale Giro avtalen er gyldig og aktiv. Medlemmet er selv ansvarlig for å ha riktig beløpsgrense på avtalen, slik at den til enhver tid samsvarer med minimum gjeldende medlemspris samt kontokreditt. Avtale Giro fullmakten til banken kan når som helst tilbakekalles av medlemmet. Blir fullmakt til Avtale Giro tilbakekalt før oppsigelsestiden er utløpt og før siste betaling er foretatt i henhold til medlemsavtalen, vil senteret kunne kreve inn utestående beløp for gjenstående kontraktsperiode. Fakturagebyr vil påløpe på enhver faktura utstedt av HUSET TRENINGSGLEDE AS.

Ugyldig avtalegiroavtale:

Dersom ikke månedsavgiften lar seg trekke via Avtale Giro, vil HUSET TRENINGSGLEDE anmode medlemmet omgående og senest innen 14 dager om å betale månedsavgift inklusive purregebyr. HUSET TENINGSGLEDE forbeholder seg retten til å debitere rente i henhold til lov, administrative gebyrer, purregebyrer og inkassokostnader ved for sen eller uteblitt betaling.


5. Oppsigelse av løpende medlemsavtaler (gjelder ikke kontantavtaler)

Oppsigelsestiden er (1) en måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt på senteret eller poststemplet. Det må derfor betales en månedsavgift til, men medlemmet kan selvfølgelig også trene denne måneden. Medlemmet må si opp kontrakten ved å levere eller sende oppsigelsen til det senteret der man er registrert som medlem. Ved oppmøte, mottas kvittering for registrert utmelding. Uten oppmøte skal medlemmet innen 14 dager få skriftlig bekreftelse om at oppsigelsen er registrert og når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse må medlemmet selv ta kontakt med HUSET TRENINGSGLEDE.


6. Frys av medlemsavtalen

Alle typer medlemskap kan fryses. Avgiftsfritt ved følgende dokumenterte grunner:

 1. Sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan trene.
 2. Svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene.
 3. Utstasjonering i jobb eller studier.

Frys av medlemskontrakten må være fastsatt og godkjent på forhånd og dokumentasjonen må følge fryssøknaden. Frys gjennomføres kun ved på forhånd fastsatt start og sluttdato. Frys av medlemskap innvilges ikke med tilbakevirkende kraft. Vær oppmerksom på at medlemskap ikke kan avsluttes i fryst periode.


7. HUSETS oppsigelse av medlemsavtalen

HUSET TRENINGSGLEDE forbeholder seg retten til å heve medlemsavtalen med medlemmet dersom medlemmet foretar vesentlig brudd på interne retningslinjer:

 • Slipper inn en annen med din personlige kode.
 • Tyveri fra senteret eller medlemmene.
 • Ikke oppfyller aldersgrense, eller har gyldig fullmakt fra foresatte.
 • Ikke betaler medlemsavgift i 2 måneder eller mer.
 • På grunn av helsemessig tilstand.
 • På en eller annen måte opptrer mot HUSETS interesser og formål.
 • Nyter alkohol/rusmidler, eller oppholde seg i ruspåvirket tilstand i våre lokaler.
 • Opptrer truende overfor øvrige medlemmer eller ansatte.
 • Ikke overholder trivselsreglene etter anmodning fra de ansatte.
 • Dersom avlagt positiv dopingprøve eller ved mistanke om doping om medlemmet ikke avlegger dopingtest.

 

Vi gleder oss til å ha DEG som medlem!

 
Medlemsvilkår for deg under 18 år:
HUSET TRENINGSGLEDE ønsker vi medlemmer fra 12 år og oppover velkommen.
For å sikre at du som er mellom 12 og 18 år får en så bra opplevelse av å være medlem som mulig har vi imidlertid noen regler som gjelder spesielt for deg.

 1. Ved innmelding må du ha med en forelder eller foresatt. Personer under 18 år er ikke myndige, og kan ikke underskrive verken en medlemsavtale med HUSET TRENINGSGLEDE eller avtalegiroavtalen med banken. Før medlemskapet trer i kraft må du og din foresatte skrive under på trivselsreglene for de under 18 år på senteret.
 2. Gratis prøvetime vil kun bli gitt dersom du kommer og deltar på prøvetime med din forelder/foresatt. Denne må gjennomføres før medlemskapet setter i gang. Alle mellom 12 og 18 år vokser mye og er i utvikling. Da er det veldig viktig å trene riktig!

Vi har disse reglene for at du skal komme raskt og effektivt i gang og for at senteret totalt sett skal ha fornøyde medlemmer.
Alle medlemmer er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på de enhver tids gjeldende regler for trening og bruk av senteret.
Alle våre medlemmer forventes å ha gjensidig tillit til Huset Treningsglede AS.